ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ ರುಚಿಯಾದ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ Sorekai palya recipe in Kannada sorakkai

 


ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ ರುಚಿಯಾದ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ Sorekai recipe in Kannada sorakkaiWatch an prepare easily sorekayi recipe in kannada , this is also called as bottle Gourd in English
It has various health benifits bottle gourds is also called as calabashes  

sorekai recipe in kannada  sorakkai recipes for rice bottle gourd recipes south indian sorekayi pallya bottle gourd recipes for chapathi bottle gourd curry recipe sorakkai recipes for chapathi sorekayo palya


Comments